Vennoot worden

Lichtwerk erkende cvso

Lichtwerk is een erkende cvso. Dat houdt in dat ze zowel door de NRC (Nationale Raad voor de Coöperatie) erkend is als coöperatieve vennootschap, als door de FOD Economie erkend is als sociale onderneming.

Coöperaties zijn waardengedreven ondernemingsprojecten en geven vorm aan een economie op mensenmaat.

De coöperatieve finaliteit van Lichtwerk is door onderlinge samenwerking tussen alle vennoten, al dan niet gebruikers van de dienstverlening, bij te dragen tot een 100% inclusieve samenleving. De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de ICA (International Cooperative Alliance) zijn daarbij de leidraad: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Lichtwerk heeft hoofdzakelijk tot doel om, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens en de samenleving.

Lichtwerk focust op ‘technology first’ dienstverlening, inclusieve technologie en een ‘Go digital, stay human’-aanpak. Via haar aanpak en focus wil ze kwetsbare groepen ondersteunen in het verkrijgen van een volwaardige plaats in de samenleving, zowel in de domeinen tewerkstelling en opleiding als in de andere levensdomeinen.

Personen, bedrijven, verenigingen, vennootschappen, overheden of derden die de coöperatieve finaliteit, de waarden en het doel van Lichtwerk onderschrijven, kunnen een vraag tot toetreding als vennoot richten aan Lichtwerk. Daartoe richt de aanvrager een verzoek tot het bestuursorgaan, bij gewone brief of per e-mail. De aanvrager vindt daarvoor de contactgegevens op de website van Lichtwerk. Het bestuursorgaan van Lichtwerk zal de aanvrager binnen dertig dagen na ontvangst antwoorden en een afspraak voor kennismaking en motivering voor toetreding vastleggen. De aanvrager ontvangt ook op eenvoudig verzoek de statuten en het intern reglement van Lichtwerk.

Lichtwerk kan ook bepaalde personen, bedrijven, verenigingen, vennootschappen, overheden of derden uitnodigen tot toetreding.

Om als vennoot te worden aanvaard, moet de aanvrager de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen en inschrijven op minstens één aandeel.

Tot de vennoten van Lichtwerk behoren onder meer emino vzw, Groep Gidts vzw, Mariasteen vzw, Passwerk cvba en Trividend cv.