B-WISE

Het Erasmus+ project B-WISE wil een Europese strategie ontwikkelen die inspeelt op de competentiebehoeftes van WISEs (Work Integration Social Enterprises). WISEs vallen in Vlaanderen onder de sociale economie, en omvatten onder meer de maatwerkbedrijven en organisaties die actief zijn in de lokale diensteneconomie. Het B-WISE project focust op de competentiebehoeftes van zowel doelgroepwerknemers, begeleiders als het management.

WISEs?

Work Integration Social Enterprises zijn ondernemingen die werken aan de sociale en professionele integratie van werknemers met ondersteuningsnoden. In Vlaanderen vallen WISEs onder de sociale economie, en omvatten WISEs onder meer de maatwerkbedrijven en organisaties die actief zijn in de lokale diensteneconomie. WISEs vormen een cruciale schakel in het economisch systeem en hebben een sterke pedagogische dimensie. Werknemers met nood aan ondersteuning behoren tot heel diverse groepen: langdurig werklozen, mensen met een handicap, ouderen, migranten, NEETS (Not in Education, Employment or Training – personen die geen opleiding, onderwijs of vorming volgen en niet aan het werk zijn) en andere groepen die risico lopen om uitgesloten te worden van de arbeidsmarkt.

Rapport

De publicatie ‘Understanding user (digital) skill needs in WISEs in Europe’ wil bijdragen aan de ontwikkeling van een strategische aanpak (‘blueprint’) die de samenwerking in de sector van de WISEs moet stimuleren.

Het rapport probeert 2 hoofdvragen te beantwoorden:

  • Welke acties zijn nodig om de competenties in WISEs te versterken, rekening houdend met hun kenmerken, hun bedrijfscultuur en hun sterke en zwakke punten?
  • Wat zijn de kenmerken van de medewerkers in WISEs voor wie de curricula opgesteld worden?

In het rapport worden 3 types Work Integration Social Enterprises onderscheiden: Productive WISEs, Training WISEs en Social WISEs, met daarnaast een SWOT-analyse voor elk van de types.

De 3 groepen medewerkers in WISEs (werknemers met ondersteuningsnoden, begeleiders en het management) worden opgedeeld in 12 persona’s, met daarnaast een extra profiel voor omkadering.

Naast de conclusies op Europees niveau zijn voor 13 lidstaten aparte rapporten per land beschikbaar, waaronder ook voor België en Nederland.

Next steps

Het rapport vormt de basis voor de verdere realisatie van het project B-WISE. Er wordt voor elk van de 3 groepen medewerkers (managers, begeleiders en werknemers met ondersteuningsbehoeften) een curriculum opgesteld. Die curricula moeten uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van leermiddelen en een strategie voor de hele sector met betrekking tot het verwerven van toekomstige vaardigheden.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u de website van het project raadplegen: www.bwiseproject.eu.

Het rapport ‘Understanding user (digital) skill needs in WISEs in Europe’ en andere publicaties kunt u downloaden via de resultatenpagina.

Logo project B-WISE